ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา กรุณาเลือกเมนูงานด้านบน...
-----สืบค้นข้อมูล----
-สืบค้นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
-สืบค้นรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
-รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-รายวิชาที่เปิดสอน
----สำหรับนักศึกษา----
-แบบฟอร์มคำร้อง
-ตรวจสอบผลการเรียน
-พิมพ์สลิปใบชำเงินค่าลงทะเบียนเรียน
----สำหรับอาจารย์----
-ตารางสอนอาจารย์
-รายงานจำนวนนักศึกษาในสาขาวิชา
-รายงานจำนวนนักศึกษาในหมู่เรียน
-รายงานจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
   
ระบบจัดการชั้นเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Classroom Management System)